Avís Legal

Tots els continguts del lloc Web Como Pomona, inclosos, sense caràcter limitador, textos, gràfics, logotips, icones de botons, imatges, arxius d’àudio i programari, etc. són bé propietat Como Pomona, bé de societats del grup al que Como Pomona pertany, bé dels clients o proveïdors, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual. La compilació (entenent-se com a tal la recopilació, ordenació i muntatge) de tot el contingut del lloc Web Como Pomona és propietat exclusiva de Como Pomona i es troba protegida per les normes nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual. Tot el programari utilitzat en el lloc Web Como Pomona és Como Pomona o dels seus proveïdors de programari, i es troba protegit per les lleis nacionals i internacionals de propietat industrial i intel.lectual.

Queda totalment prohibida qualsevol classe d’utilització del contingut d’aquest lloc Web, incloses la reproducció, modificació, distribució, transmissió, posterior publicació, exhibició o representació total o parcial del mateix, sense consentiment exprés Como Pomona o dels seus proveïdors.

Como Pomona i altres denominacions de productes, serveis, gràfics i logotips de Como Pomona són marques protegides per Como Pomona. Les denominacions d’altres productes, serveis i companyies esmentades en aquest document poden ser marques registrades dels seus respectius propietaris.

La reproducció, modificació, còpia, ús, distribució, comercialització, comunicació pública o qualsevol altra utilització de la informació continguda en el lloc Web de Como Pomona (inclosos el seu propi disseny, configuració i forma d’exposició del lloc Web) que es realitzi sense autorització de Como Pomona constitueix una infracció de la legislació vigent en matèria de propietat intel.lectual.

Como Pomona es reserva tots els drets per a modificar, limitar o cancel•lar l’accés i continguts del web en qualsevol moment, no assumint responsabilitat alguna sobre la seva actualització. Així mateix, Como Pomona es reserva la facultat d’efectuar modificacions en la configuració o presentació del seu web, podent fer ús de tal facultat sense previ avís.

Tant l’accés al web de Como Pomona com l’ús de qualsevol informació continguda en el mateix és d’exclusiva responsabilitat de la persona que accedeix o ho usa, no responent Como Pomona de cap conseqüència, mal o perjudici que pogués derivar-se de l’accés o ús de la informació. Como Pomona no garanteix que la informació, text, gràfics, vincles, o qualsevol altre contingut del seu web siguin exactes o complets, excloent especialment, qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se dels continguts i serveis comercials o d’altra índole de webs que es poguessin enllaçar electrònicament (link), directa o indirectament, a través del web de Como Pomona.

Per a facilitar el seu accés, pot ser que Como Pomona inclogui vincles a pàgines d’Internet pertanyents o gestionades per tercers. En entrar en aquests llocs, revisarà i acceptarà vostè les normes d’ús d’aquesta pàgina abans d’utilitzar-la. També acceptarà que Como Pomona no té control algun sobre el contingut d’aquestes pàgines i que no pot assumir responsabilitat alguna per cap material creat o publicat pels mateixos. A més, el vincle a un lloc aliè a Como Pomona no implica que Como Pomona aprovi aquest lloc, ni els productes o serveis als quals es fa referència.

El fet que en el web de Como Pomona es faci referència a productes, serveis, marques, noms comercials, fabricadors, subministradors, etc., propietat de tercers no constitueix patrocini o recomanació dels mateixos per part de cap de les entitats del grup Como Pomona.

Como Pomona exclou i declina qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de la transmissió d’informació entre usuaris a través de la xarxa Internet i no adquireix cap responsabilitat per causa de problemes tècnics o fallades mecàniques en els equips informàtics produïts durant la connexió a la xarxa, ja sigui a través del web de Como Pomona o de webs de tercers.

Como Pomona no es responsabilitza dels virus que tinguin el seu origen en una transmissió telemàtica infiltrats per terceres parts (per exemple, els macros de processadors de text, els applets de Java i els programes ActiveX), generats amb la finalitat d’obtenir resultats negatius per a un sistema informàtic.

La informació d’aquesta web només té caràcter informatiu i cap cas té caràcter contractual per part de Como Pomona.

El contingut del web de Como Pomona únicament és aplicable a territori Espanyol.

Como Pomona garanteix l’absoluta confidencialitat de les dades personals dels usuaris del web de Como Pomona. Les dades proporcionades seran incorporades a una base de dades gestionada sota l’exclusiva responsabilitat de Como Pomona, creada per a facilitar als usuaris l’utilització dels serveis oferts per aquesta així com per a informar-los sobre els productes i serveis que puguin ser del seu interès. En compliment del disposat en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de caràcter personal, l’usuari podrà en tot moment exercitar els drets que la llei li confereix relatius a l’accés, rectificació, cancel.lació i oposició a la cessió de les seves dades al fitxer de propietat exclusiva de Como Pomona enviant un e-mail a: info@comopomona.com.Todos los contenidos del lugar Web Como Pomona, incluidos, sin carácter limitador, textos, gráficos, logotipos, iconos de botones, imágenes, archivos de audio y software, etc. son bien propiedad Como Pomona, bien de sociedades del grupo al que Como Pomona pertenece, bien de los clientes o proveedores, y están protegidos por las normas nacionales e internacionales de propiedad industrial e intelectual. La compilación (entendiéndose como tal la recopilación, ordenación y montaje) de todo el contenido del lugar Web Como Pomona es propiedad exclusiva de Como Pomona y se encuentra protegida por las normas nacionales e internacionales de propiedad industrial e intelectual. Todo el software utilizado en el lugar Web Como Pomona es Como Pomona o de sus proveedores de software, y se encuentra protegido por las leyes nacionales e internacionales de propiedad industrial e intelectual.

Queda totalmente prohibida cualquier clase de utilización del contenido de este lugar Web, incluidas la reproducción, modificación, distribución, transmisión, posterior publicación, exhibición o representación total o parcial del mismo, sin consentimiento expreso Como Pomona o de sus proveedores.

Como Pomona y otras denominaciones de productos, servicios, gráficos y logotipos de Como Pomona son marcas protegidas por Como Pomona. Las denominaciones otros productos, servicios y compañías mencionadas en este documento pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

La reproducción, modificación, copia, uso, distribución, comercialización, comunicación pública o cualquier otra utilización de la información contenida en el lugar Web de Como Pomona (incluidos su propio diseño, configuración y forma de exposición del lugar Web) que se realice sin autorización de Como Pomona constituye una infracción de la legislación vigente en materia de propiedad intelectual.

Como Pomona se reserva todos los derechos para modificar, limitar o cancelar el acceso y contenidos del web en cualquier momento, no asumiendo responsabilidad alguna sobre su actualización. Así mismo, Como Pomona se reserva la facultad de efectuar modificaciones en la configuración o presentación de su web, pudiendo hacer uso de tal facultad sin previo aviso.

Tanto el acceso al web de *Como *Pomona como el uso de cualquier información contenida en el mismo es de exclusiva responsabilidad de la persona que accede o lo usa, no respondiendo *Como *Pomona de ninguna consecuencia, mal o perjuicio que pudiera derivarse del acceso o uso de la información. *Como *Pomona no garantiza que la información, texto, gráficos, vínculos, o cualquiera otro contenido de su web sean exactos o completos, excluyendo especialmente, cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de los contenidos y servicios comerciales o de otra índole de webs que se pudieran enlazar electrónicamente (link), directa o indirectamente, a través del web de Como Pomona.

Para facilitar su acceso, puede ser que Como Pomona incluya vínculos en páginas de Internet pertenecientes o gestionadas por terceros. Al entrar en estos lugares, revisará y aceptará usted las normas de uso de esta página antes de utilizarla. También aceptará que Como Pomona no tiene control alguno sobre el contenido de estas páginas y que no puede asumir responsabilidad alguna por ningún material creado o publicado por los mismos. Además, el vínculo a un lugar ajeno a Como Pomona no implica que Como Pomona apruebe este lugar, ni los productos o servicios a los cuales se hace referencia.

El hecho que en el web de Como Pomona se haga referencia a productos, servicios, marcas, nombres comerciales, fabricantes, suministradores, etc., propiedad de terceros no constituye patrocinio o recomendación de los mismos por parte de cabeza de las entidades del grupo Como Pomona.

Como Pomona excluye y declina cualquier responsabilidad que pudiera derivarse de la transmisión de información entre usuarios a través de la red Internet y no adquiere ninguna responsabilidad a causa de problemas técnicos o fallos mecánicos en los equipos informáticos producidos durante la conexión a la red, ya sea a través del web de Como Pomona o de webs de terceros.

Como Pomona no se responsabiliza de los virus que tengan su origen en una transmisión telemática infiltrados por terceras partes (por ejemplo, las macros de procesadores de texto, los applets de Java y los programas ActiveX), generados con el fin de obtener resultados negativos para un sistema informático.

La información de esta web sólo tiene carácter informativo y ningún caso tiene carácter contractual por parte de Como Pomona.

El contenido del web de Como Pomona únicamente es aplicable a territorio Español.

Como Pomona garantiza la absoluta confidencialidad de los datos personales de los usuarios del web de Como Pomona. Los datos proporcionados serán incorporadas a una base de datos gestionada bajo la exclusiva responsabilidad de Como Pomona, creada para facilitar a los usuarios la utilización de los servicios ofrecidos por esta así como para informarlos sobre los productos y servicios que puedan ser de su interés. En cumplimiento del dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre de Protección de Datos de carácter personal, el usuario podrá en todo momento ejercitar los derechos que la ley le confiere relativos al acceso, rectificación, cancelación y oposición a la cesión de sus datos al fichero de propiedad exclusiva de Como Pomona mandando un e-mail a: info@comopomona.com.